Search
Search
Search
Close this search box.

การเก็บยาที่ดี มีผลต่อการรักษาอย่างไร

ยา นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ให้หายจากอาการต่างๆ ไม่ว่ายาจะเป็นประเภท ยาสามัญประจำบ้าน หรือยารักษาโรคประจำตัว เรื้อรังต่างๆ ล้วนต้องมีการเก็บรักษา สภาพของยาให้เหมาะสม เพื่อให้ยานั้น มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนเวลาที่ควรจะเป็น โดยมีหลักในการคำนึงถึงการเก็บรักษา เบื้องต้น ดังนี้ แสงแดด : ควรมีการเก็บรักษายา ให้พ้นจากแสงแดด เนื่องจากตัวยาหลายชนิด หากมีการถูกแสงแดดโดยตรง จะทำให้เกิด การเสื่อมสภาพ หรือแปรสภาพไป สามารถป้องกันโดยการ เก็บรักษายา ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ หรือให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตั้งแต่แรก ความชื้น : เมื่อตัวยาบางชนิดโดนความชื้น จะเกิดการเสื่อมสภาพ เหลือแต่สภาพไป เช่น ยาเกาะกันเป็นก้อน หรือ เม็ดยาบวมขึ้น ดังนั้นการเก็บรักษายา ให้หลีกเลี่ยง ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องครัว ห้องน้ำ หรือมีการปิดขวดยาให้สนิททุกครั้ง หลังใช้งาน อากาศ : ซึ่งในอากาศ จะมีก๊าซหลายชนิด ประกอบกัน ซึ่งในก๊าซบางชนิด จะทำปฏิกิริยากับยา ให้เกิดการเสื่อมสภาพ […]